Κώδικες Ε.Δ. & Δεοντολογίας

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο YALCO, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβουλίο της εταιρείας αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, φορέα εγνωσμένου κύρους και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία κατ΄ επιταγή της κείμενης νοµοθεσίας με τις αποκλίσεις που ρητά αναφέρονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται κάθε φορά στην ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Δεοντολογίας
Προβολή
Άλλες ενότητες