Υποχρεώσεις Μετόχων

Υποχρεώσεις Μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

H Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.(η εταιρεία) προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (εφεξής «νόμος»), τις προβλέψεις της απόφασης με αριθμό 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η απόφαση») και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής « εγκύκλιος»).

Α)        ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2, αποτελεί ατομική υποχρέωση:
(α) κάθε μετόχου εταιρείας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και
(β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρίας και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή κάθε μετόχου που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, εφόσον επέρχεται μεταβολή στο ως άνω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, να γνωστοποιήσουν τα ως άνω στην εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου.
Η εταιρεία για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων έχει δημοσιοποιήσει το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.yalco.gr) και σε αυτόν του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).
Επισημαίνεται ότι, από την 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, ήτοι μέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση βάσει του προϊσχύοντος π.δ. 51/1992.

Β)        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(1) Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου:

(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
(β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
γ)  ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου.

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων ημερών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.
Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου, η ενημέρωση της εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ως άνω ορίων και
(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου
(3) Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης TR-1, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.
Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης TR-1 πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης TR-1 υποβάλλεται:

(α) όσον αφορά την εταιρεία στα γραφεία της, στην οδό Ανδρέα Μεταξά 9, Κηφισιά, στη Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. +30 210 62.99.999 υπεύθυνοι για την παραλαβή κ.κ. Γεώργιος Μακρής και Σ. Γουναροπούλου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη “γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007”.
Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax με αριθμό +30 210- 80.00.866, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρμόδιο τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων ή Εξυπηρέτησης Μετόχων.

(β) όσον αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη “γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007”.

Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό +30 210-3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Γ) ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την εταιρεία, (τηλ. +30 210 62.99.999) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr), στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1
Προβολή
Άλλες ενότητες