Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 28/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης του 2021 (01/01/2021-
31/12/2021, που συνετάχθησαν βάση των ΔΛΠ/ΛΠΧΠ, θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) την Τρίτη
03/05/2022.

 

2. Η ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί στις 09/09/2022 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής
της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.

 

3. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 09/09/2022 δεν θα
προταθεί διανομή μερίσματος.

 

 

28 Απριλίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες