Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 07/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ν.4548/2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου και ΥΙΟΣ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018 στους μετόχους της, ότι κατά τη συνεδρίασή του, στις 07/03/2023 αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση ειδικής άδειας με ισχύ έξι (6) μηνών (άρθρο 100 του Ν.4548/2018) για την κατάρτιση της παρακάτω συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 και 28) : στο πλαίσιο σύμβασης εντολής να καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ προς την εδρεύουσα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας εταιρεία με την επωνυμία IREP YALCO IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (η «Δανείστρια») για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τελευταία, για το σκοπό αυτό η εταιρεία « ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα λάβει έντοκο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου ανερχομένου έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)Ευρώ, ενώ κατόπιν της καταβολής αυτής η τελευταία υποκαθίσταται εκ του νόμου στα δικαιώματα της Δανείστριας και η Εταιρεία θα οφείλει να της καταβάλει ότι θα δαπανήσει για την εκτέλεση της εντολής.

 

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη του την από 06.03.2023 έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κο Χρήστο Πιτσούνη της εταιρείας Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ, από την οποία προκύπτει ότι η Συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 101 του Ν.4518/2018. Το από 07/03/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η παραπάνω Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή κατ’άρθρο 101 παρ.1 του Ν.4548/2018, θα καταχωρηθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν.4518/2018.

 

09 Μαρτίου 2023

Η Διοίκηση

Άλλες ενότητες