Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 16/05/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15ης ΜΑΙΟΥ 2023

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2023, στην έδρα της εταιρείας στο δήμο Δέλτα, νομού Θεσσαλονίκης – 5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

 

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.210.766 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί του κατωτέρου θέματος ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:

 

Παροχή άδειας για κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι ενέκριναν την πραγματοποίηση συναλλαγής της εταιρείας με την συνδεδεμένη εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΕΒΕ. Η συναλλαγή αυτή αφορά την πώληση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης του δήμου ΔΕΛΤΑ, με την ταυτόχρονη μίσθωση αυτών προς την πωλήτρια εταιρεία YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., έδρα της εταιρείας, όπου και θα συνεχισθεί η δραστηριότητα της.

 

Το τίμημα της πώλησης, ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000€ (ευρώ) και θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας, για την χρηματοδότηση της δραστηριότητας και την εξυπηρέτηση των λοιπών υποχρεώσεων της.

 

Για το εύλογο της συναλλαγής έχει συνταχθεί σχετική έκθεση από την ελεγκτική εταιρεία Mazars.

 

Η Διοίκηση

 

16/05/2022

Άλλες ενότητες