Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 16/12/2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε
δικαιώματα ψήφου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο
YALCO, ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής
γνωστοποίησης που έλαβε ότι:

 

Ο μέτοχος κύριος Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου (υπόχρεο πρόσωπο) προέβη την
16/12/2022 σε εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή OTC (αγορά) 994.589 κοινών ονομαστικών
μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 7,54% του συνολικού αριθμού μετοχών με δικαιώματα
ψήφου), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου που κατέχει
στην Εταιρεία να ανέλθει άνω του ορίου του 15%.

 

Σύμφωνα με την άνω γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή ο κ. Σωκράτης Δ.
Κωνσταντίνου κατείχε άμεσα 1.623.894 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου
(ήτοι ποσοστό 12,31% του συνολικού αριθμού μετοχών με δικαιώματα ψήφου) ενώ μετά την
κρίσιμη συναλλαγή κατέχει 2.618.483 ήτοι ποσοστό 19,85% κοινές ονομαστικές μετοχές με
δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

 

 

Η Διοίκηση
16/12/2022

Άλλες ενότητες