Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 16/12/2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε
δικαιώματα ψήφου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο
YALCO, ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής
γνωστοποίησης που έλαβε ότι:

 

Η μέτοχος κυρία Αμαλία Κωνσταντίνου του Δημητρίου (υπόχρεο πρόσωπο) προέβη την
16/12/2022 σε εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή OTC (πώληση) 994.589 κοινών ονομαστικών
μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 7,54% του συνολικού αριθμού μετοχών με δικαιώματα
ψήφου), με αποτέλεσμα να μην κατέχει πλέον μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

 

Η Διοίκηση

16/12/2022

Άλλες ενότητες