Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 27/04/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι : 1. Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης του 2022 (01/01/202231/12/2022), που συντάχθηκε βάση των ΔΛΠ/ΛΠΧΠ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) την Τρίτη 02/05/2023. 2. Η ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 05/07/2023 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση. 3. Κατά την ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων στις 05/07/2023 δεν θα προταθεί διανομή μερίσματος.

27 Απριλίου 2023

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες