Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 27/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τα παρακάτω:

 

A. Μετά από την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα
και η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του έχουν ως εξής:

 

• Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, εκτελεστικό μέλος.
• Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, μη εκτελεστικό μέλος.

• Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.
• Μέλος : Μιχάλης Χριστοφορίδης του Μάριου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
• Mέλος : Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

B. Tη συγκρότηση σε σώμα των παρακάτω επιτροπών:

 

1/Επιτροπή Ελέγχου
Η εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως
κατωτέρω:
• Πρόεδρος – Πλουμπής Ιωάννης, Μη Μέλος Δ.Σ. ανεξάρτητος σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Ν.4706/2020.
• Μέλος – Ζενάκου Ελένη, Μη Μέλος Δ.Σ. ανεξάρτητος σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Ν.4706/2020.
• Μέλος – Χριστοφορίδης Μιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

2/Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ
Η εκλεγείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ, συνήλθε σε
συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
• Πρόεδρος – Χριστοφορίδης Μιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• Μέλος – Κωνσταντίνου Καλλιόπη-Αναστασία του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• Μέλος – Γερακίτη Μαριάννα του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

27 Σεπτεμβρίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες