Δελτία τύπου

19/06/2023 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 57202204000 (πρώην Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 15/06/2023 και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της
Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε
Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα
γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου
1/1/2022 – 31/12/2022.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022) σύμφωνα με
το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4548/2018.
3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.
4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2023 και καθορισμός
της αμοιβής της.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2022-
31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2019.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για τη 01/01/2022-31/12/2022 και προέγκριση για τη χρήση 2023.
8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της εταιρείας να
Γ.Ε.ΜΗ 57202204000
διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της
επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022) και ενημέρωση από τον
πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
11. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση της ιδιότητας ανεξαρτήτων
και μη εκτελεστικών μελών.
12. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου. Καθορισμός είδους επιτροπής και εκλογή μελών
αυτής.
13. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Της 26/09/2022, που αφορά στην εκλογής του κου Μιχαήλ
Χριστοφορίδη, ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου
Μιχαήλ Μπουτάρη.
14. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

 

Δείτε το αρχείο εδώ.

Άλλες ενότητες