Δελτία τύπου

02/06/2006 Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου της εταιρείας σχετικό με τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2006

Η διοίκηση της εταιρείας με την ευκαιρία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με τα παρακάτω:

 

 

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας παρουσίασαν αύξηση έναντι του 1ου τριμήνου του 2005 κατά 4,4%, οι δε ενοποιημένες κατά 8,1%.
Η τάση αυτή των πωλήσεων θα συνεχισθεί και κατά τους επόμενους μήνες της τρέχουσας χρήσης, τόσο για τη μητρική όσο και για τις θυγατρικές. Σημειώνουμε ότι η μητρική προμηθεύει τα πρατήρια ΒP με τα ποτήρια που χορηγούνται προς τους πελάτες των πρατηρίων.
Ήδη με τέλος Μαΐου ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της μητρικής έχει ανέλθει στο 8,5%, των δε θυγατρικών OMNISHOP, EXCEL και YALCO HUNGARY σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά.
Παρά τη θετική αυτή πορεία των πωλήσεων τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου είναι μικρότερα των αντίστοιχων του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που οφείλεται σε προαποφασθείσα επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ασκήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2005 και ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους. Η αναγκαία αυτή πολιτική που συνδυάσθηκε με την διεύρυνση των πωλήσεων και την αποδυνάμωση ευκαιριακών και μεμονωμένων εισαγωγέων είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των οργανικών εσόδων της εταιρείας.
Ήδη από τα μέσα Απριλίου 2006, η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας έχει αναπροσαρμοσθεί και τα αποτελέσματά της αναπροσαρμογής θα φανούν κατά το 2ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Πέρα των πιο πάνω και εντός των προσεχών ημερών κατατίθεται για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου αποθηκευτικού κέντρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας 10.000 m2, για το οποίο έχει εκδοθεί και η σχετική άδεια οικοδομής.
Με την λειτουργία του κέντρου αυτού εξασφαλίζονται λειτουργικές οικονομίες κλίμακος και σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (customer service).
Όσον αφορά τις θυγατρικές OMNISHOP, EXCEL και YALCO HUNGARY, όπως προαναφέρθηκε θα παρουσιάσουν σημαντική αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.
Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας διερευνά δυνατότητες επέκτασης σε γειτονικές χώρες, διότι θεωρεί ότι η διεύρυνση της Ε.Ε. εξασφαλίζει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

 

Άλλες ενότητες