Δελτία τύπου

02/10/17 Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.)

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η Διοίκηση της Εταιρείας Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της Εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και
αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της
07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έγινε αναδιάταξη των μεσομακροπροθέσμων τραπεζικών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες, λόγω μη τήρησης
καθορισμένων υποχρεώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις
χρηματοδοτούσες τράπεζες για την αναθεώρηση των όρων αυτών, έτσι ώστε οι
υποχρεώσεις αυτές να επαναδιαταχθούν σε μεσο-μακροπρόθεσμες. Παράλληλα, η
Διοίκηση προχωρά σε κάθε αναγκαία ενέργεια έτσι ώστε μεσοπρόθεσμα να εκλείψουν οι
λόγοι ένταξης της μετοχής σε επιτήρηση.

 

Δευτέρα 02/10/2017
Η Διοίκηση

Άλλες ενότητες