Δελτία τύπου

04/03/2003 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2002

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2002

 

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής αλλά και των ενοποιημένων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί τα πιο κάτω στοιχεία με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

Α. Μητρική
Την 21/06/2002 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με απορρόφηση της VELLIFEST A.E.B.E. που συνέταξε ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/08/2001.

Στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2002 της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. έχουν μεταφερθεί όλα τα οικονομικά στοιχεία (ενεργητικού-παθητικού και αποτελεσμάτων) της απορροφηθείσας εταιρείας VELLIFEST A.E.B.E.

Συνέπεια της μεταφοράς αυτής είναι ότι τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2002 να μην είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ήτοι της 31ης Δεκεμβρίου 2001, αφού στη κλειομένη διαχειριστική περίοδο πέραν των μεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τα αποτελέσματα χρήσης επιβαρύνθηκαν με σημαντικές εξυγιαντικές εφ άπαξ και μη επαναλήψιμες δαπάνες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου λειτουργικού σχήματος, αλλά και με σημαντικές δαπάνες που αφορούν τη διαδικασία απορρόφησης.

 

Στις δημοσιευμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων γίνεται διαχωρισμός των αποτελεσμάτων σε δύο περιόδους :

 

α. 01/09/2001 – 31/12/2001 όπου έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος των εξυγιαντικών παρεμβάσεων και εκτιμούνται αρνητικά αποτελέσματα ύψους 1.392.000 ευρώ και στην περίοδο

β. 01/01/2002 – 31/12/2002 όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία απορρόφησης και η εταιρεία πραγματοποιεί προ φόρων κέρδη 1.543.359 ευρώ διαμορφώνοντας τελικά προ φόρων κέρδη 151.000 ευρώ στην συνολική περίοδο 01/09/2001 έως 31/12/2002.

 

 

Είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι στην δωδεκάμηνη περίοδο 01/01/2002 έως 31/12/2002 τα αποτελέσματα (κέρδη) της εταιρείας προ φόρων ύψους 1.543.00 ευρώ έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις ύψους 1.640.000 ευρώ έναντι 741.000 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2001, ήτοι με επιπλέον ποσό 900.000 ευρώ.

Συνεπώς τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματα της δωδεκάμηνης περιόδου ήτοι 01/01/2002 έως 31/12/2002 διαμορφώνονται στο ποσό των 3.183.000 ευρώ έναντι 3.333.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου 2001 (και μειώνονται κατά το ποσό των 1.392.000 ευρώ της περιόδου απορρόφησης 01/09/2001 – 31/12/2001).

 

Β. Ενοποιημένα στοιχεία

Τα προαναφερθέντα για την απορρόφηση της VELLIFEST A.E.B.E. έχουν επηρεάσει και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Πέραν της επίδρασης αυτής τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν και από τα αρνητικά αποτελέσματα των θυγατρικών και κυρίως της EXCEL A.E. και της OMNISHOP Α.Ε. οι οποίες και κατά την κλειομένη χρήση 2002 κατέγραψαν ζημιογόνα αποτελέσματα και ειδικότερα :

 

Η EXCEL A.E. που δραστηριοποιείται στο χώρο των κλιματιστικών αντιμετώπισε τα έντονα προβλήματα της αγοράς αυτής λόγω κυρίως της σημαντικής πτώσης των τιμών λιανικής και της μη έγκαιρης προσαρμογής των εργοστασιακών τιμών.

 

Την ίδια εξέλιξη είχαν και τα αποτελέσματα της OMNISHOP όπου η καταναλωτική δαπάνη εξακολούθησε την πτωτική της πορεία.

 

Για την τρέχουσα χρήση 2003 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά τα πιο κάτω:

 

Μητρική εταιρεία

Για τη μητρική εταιρεία και με δεδομένη την ολοκλήρωση της απορρόφησης της VELLIFEST Α.Ε.Β.Ε. και τη δημιουργία ενός ευέλικτου ανταγωνιστικού σχήματος, εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει πωλήσεις στο επίπεδο των 42 έως45 εκατομμυρίων ευρώ και ότι η προ φόρων απόδοσή της θα επανέλθει στα επίπεδα των οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.

 

Θυγατρικές

EXCEL

Μετά την αλλαγή της διοίκησης και τις διαπραγματεύσεις με το εργοστάσιο HAIER που αφορούν κυρίως την προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, εκτιμάται ότι η τρέχουσα χρήση θα είναι πολύ καλύτερη της προηγούμενης τόσο από άποψη πωλήσεων όσο και αποτελεσμάτων.

OMNISHOP

 

Η σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω μετεγκατάστασης, η αύξηση του αριθμού των ιδίων καταστημάτων και μικρή ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης δημιουργούν τις προϋποθέσεις βελτίωσης των μεγεθών της και αναστροφής της μέχρι σήμερα πορείας από αρνητική σε θετική.

Άλλες ενότητες