Δελτία τύπου

04/09/2023 Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ.
ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ.
4.1 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3556/2007 και ειδικότερα της παρ.6 της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι μετά
από σχετική ενημέρωση που έλαβε, ο Σωκράτης Κωνσταντίνου, Διευθύνων
Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, προέβη στις πιο κάτω αγορές κοινών
ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου μέσω Χ.Α.Α.:

 

– Την 22/08/2023 αγορά 690 μετοχών στην τιμή των 0,2060 ευρώ/μετοχή

– Την 23/08/2023 αγορά 4.000 μετοχών στην τιμή των 0,2060 ευρώ/μετοχή

 

Συνολική αξία αγοράς 4.690 μετοχών x 0,2060 = 966,14€

 

Μετά τις παραπάνω αγορές ο κύριος Κωνσταντίνου Σωκράτης κατέχει 2.620.673
κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 19,87% επί
συνόλου μετοχών 13.191.620.

 


Η Διοίκηση
04/09/2023

Άλλες ενότητες