Δελτία τύπου

04/10/13 Πώληση Ιδιοκατεχόμενων Μετοχών

Σύµφωνα µε τον κανονισµό του Χ.Α 4.1.4.2. και της από 28.09.2013 απόφασης του ∆.Σ., η
διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι την 03.10.2013 διέθεσε µέσω του Χ.Α. 3.465
ιδιοκατεχόµενες µετοχές σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

 

4 Οκτωβρίου 2013
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες