Δελτία τύπου

06/07/16 Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ 06/07/2016

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο
υπεβλήθη σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την εταιρεία
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

 

• Το συνολικό ύψος της απαίτησης της εταιρείας και του ομίλου από την
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε € 0,66 εκατ. από €1,0 εκατ. που
ήταν 01/01/2015. Εκ της συνολικής απαίτησης οι € 0,62 εκατ. καλύπτονταν
με επιταγές, οι οποίες έχουν σφραγιστεί.
• Το σύνολο της απαίτησης, είναι εκχωρημένο στην ΕΘΝΙΚΗ FACTORS, η οποία
έχει στην κατοχή της και το σύνολο των σφραγισμένων επιταγών.
• Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το έτος 2016 προς την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,
δεν ξεπερνούν τις € 28 χιλ.
• Η εταιρεία έχει κάνει ήδη προβλέψεις επισφαλών πελατών ύψους € 6,1
εκατ., εκ των οποίων € 0,6 χιλ εντός του 2015, όλες αυτές αποτυπώνονται
στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015

Άλλες ενότητες