Δελτία τύπου

06/10/2011 Ανακοίνωση

Αγαπητοί καταναλωτές,

 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η εταιρεία µας αποσύρει προσωρινά
από την αγορά τον κωδικό 0066072, ανοξείδωτο µπρίκι Ν5 υγραερίου FEST
µε αριθµό barcode 5202260638053, για προληπτικούς λόγους βασιζόµενη
στο αίσθηµα ευθύνης της προς το καταναλωτικό κοινό.

 

Η εταιρεία µας µε γνώµονα την πάγια τακτική της για προσφορά προϊόντων
υψηλής ποιότητας στο καταναλωτικό κοινό, προέβη προ της διάθεσης του εν
λόγω κωδικού στην αγορά, σε εργαστηριακή εξέτασή του από τις Ελληνικές
∆ηµόσιες Αρχές.

 

Το Ελληνικό Γενικό Χηµείο του Κράτους ενέκρινε το προϊόν ως κανονικό ως
προς τις ελεγχθείσες παραµέτρους, όπως ορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών άρθρο 22, παράγραφος Β1 και Β2, σύµφωνα µε την
απόφαση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 2400/013/000 της 11/12/2008.
Παρόλα αυτά, το Κυβερνητικό Χηµείο της Κύπρου σε συνέχεια
δειγµατοληπτικού ελέγχου τον Σεπτέµβριο 2011, παρατήρησε σε
συγκεκριµένο δείγµα µη συµµόρφωση µε τις σχετικές προδιαγραφές ως προς
την διάβρωση.

 

Η εταιρεία µας έχει ήδη προχωρήσει σε ένσταση ως προς την
συγκεκριµένη εξέταση των Κυπριακών Αρχών και προέβη σε αίτηση
επανεξέτασης νέου δείγµατος.

 

Για την Σ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
Γενικός ∆ιευθυντής

Άλλες ενότητες