Δελτία τύπου

08/03/2004 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2004 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ& ΥΙΟΣ Α. Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Μαρτίου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο Καλοχώρι θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής οδού θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονταιστον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του Χειριστή τους – και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Θεσσαλονίκη 27/02/2004

Άλλες ενότητες