Δελτία τύπου

08/05/2002 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/5/2002 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2002 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

1ον: Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2001-31/12/2001.

2ον: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2001-31/12/2001.

3ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001.

4ον: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001 και πληρωμή μερίσματος.

5ον: Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2002.

6ον: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

7ον: Έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8ον: Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9ον: Έγκριση μερικής διαφοροποίησης, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 15/5/2002, για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

10ον: Λοιπές ανακοινώσεις.

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν :

 

• Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης

 

 

•Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Άλλες ενότητες