Δελτία τύπου

08/09/2023 Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 08η
Σεπτεμβρίου 2023, στην έδρα της εταιρείας στο δήμο Δέλτα, νομού Θεσσαλονίκης –
5ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (Καλοχώρι).

 

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.212.956 κοινές
ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 κοινών
ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,26% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.

 

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρου θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 – 31/12/2022.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 – 31/12/2022.

 

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022)
σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη
χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/20222) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή
των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

 

3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος
λόγω ζημιών της χρήσης.

 

4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2023 και
καθορισμός της αμοιβής της.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση
της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας
Grant Thornton AE, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, για έλεγχο της χρήσης
2023 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή της.

 

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση
01/01/2022-31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2019.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε
συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2022.

 

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που
καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του
Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01-31/12/2022 και
αποφασίσθηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του για την
περίοδο 01/01-31/12/2023 με προέγκριση της αμοιβής. Ακόμη η Γ.Σ. με την
παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα
μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών
του Δ.Σ. και των μελών των λοιπών επιτροπών.

 

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη 01/01/2022-31/12/2022 και προέγκριση για τη χρήση 2023.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το ποσό που καταβλήθηκε ως
αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στις συνεδριάσεις του, για την περίοδο 01/01/2022-31/12/2022 και προ-
εγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο
01/01/2023-31/12/2023.

 

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της
εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της
εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της
εταιρείας, να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της
εταιρείας χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2022 (01/01/2022-
31/12/2022) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής
ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01-31/12/2022), σύμφωνα με το
άρθρο 44 του Ν.4449/2017 την οποία και ενέκρινε.

 

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης από τα
ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

 

11. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση της ιδιότητας
ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών.
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 8.212.956, ήτοι ποσοστό 100% του
εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας
υπόψη την από 27/06/2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας που αναρτήθηκε την 04/07/2023 στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η
οποία βασίσθηκε στην από 22/06/2023 εισήγηση-έκθεση αξιολόγησης της
επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τους εξής:

 

– Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Σωκράτη
– Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη
– Σωκράτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου
– Μιχάλη Χριστοφορίδη
– Μαριάννα Γερακίτη

 

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη, πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και
συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική
καταλληλότητας της εταιρείας και των άρθρων 3 και 5 του .4706/2020,
όπως ισχύει περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο και του συνολικού
αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Επίσης, λαμβάνοντας
υπόψη την προαναφερθείσα εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου και της
επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, εξέλεξαν ως ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους:

 

– Μιχάλη Χριστοφορίδη ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
– Μαριάννα Γερακίτη ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

 

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη
και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέχρι την 10/09/2028.

 

12. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου. Καθορισμός είδους επιτροπής και εκλογή
μελών αυτής.
Με ψήφους 8.212.956, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η
επιτροπή ελέγχου να είναι μικτή, τριμελής, με θητεία αντίστοιχη της
θητείας του Δ.Σ. αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
του Δ.Σ. και δύο τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Δ.Σ. και εξέλεξε ως μέλη της
επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα και με την υπ’αριθμ 427_21/02/2022 αριθμ.
Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τους παρακάτω:

 

– Μιχάλη Χριστοφορίδη – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
– Ιωάννη Πλούμπη – τρίτο μη μέλος του Δ.Σ.
– Ελένη Ζενέκου – τρίτο μη μέλος του Δ.Σ.

 

Και τα τρία εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθ.9 του Ν4706/2020.

 

13. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Της 26/09/2022, που αφορά στην εκλογής του κου
Μιχάλη Χριστοφορίδη, ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος μέλους κου Μιχαήλ Μπουτάρη.
Εγκρίθηκε με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου
στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος και τη συγκρότησή του Δ.Σ. σε σώμα.

 

14. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.
Με 8.212.956 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη
Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε
να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός
κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας.

 

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο
θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Διοίκηση
08/09/2023

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Άλλες ενότητες