Δελτία τύπου

10/06/2024 Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Ορισμός Υπευθύνου Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ. ΓΕΜΗ
57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών 4.1.3.1 και του
άρθρου 15 του Ν.4706/2020, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 07/06/2024 και μετά από πρόταση της επιτροπής
ελέγχου, όρισε ως επικεφαλή της μονάδας εσωτερικού ελέγχου τον κύριο Χαράλαμπο
Βαφειάδη, ο οποίος είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος, διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και έχει
σχετική επαγγελματική εμπειρία (συνοπτικό βιογραφικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
εταιρείας).

 

Ο κύριος Χ. Βαφειάδης, πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
(άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν
τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπή
διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε
κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία.

 

Η Διοίκηση
10/06/2024

Άλλες ενότητες