Δελτία τύπου

10/07/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «YALCO» και με Γ.Ε.ΜΗ
57202204000, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2.1β & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, ανακοινώνει την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της εταιρείας, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων των βασικών μετόχων, από την
ανακοινωθείσα ημερομηνία που ήταν για τη Δευτέρα 09η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11.00

και να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και ώρα, ήτοι την Τετάρτη 31η Ιουλίου 2024

και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την

πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο Χ.Α. και στον ιστότοπο της εταιρείας.

 

 

Η Διοίκηση
10 Ιουλίου 2024

Άλλες ενότητες