Δελτία τύπου

11/02/2004 Παρουσίαση της Εταιρείας Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. «YALCO»

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνεργασία με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11/02/2004 στο γραφεία Ένωσης, παρουσίαση της πορείας της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO».

 

Την παρουσίαση έκανε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Κωνσταντίνου συνοδευόμενος από τον Οικονομικό Δ/ντή κ. Γεώργιο Μακρή.

 

Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της χρήσης του 2003, ο κ. Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η χρήση 2003, ήταν η πρώτη χρήση που η YALCO λειτούργησε ενιαία μετά την απορρόφηση της VELLIFEST.

 

Κατά τη χρήση αυτή επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της διοίκησης για μεγέθυνση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών, τόσο της μητρικής εταιρείας, όσο και των θυγατρικών της. Επίσης με στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της εταιρείας, ιδρύθηκε θυγατρική εταιρεία στην Ουγγαρία με την επωνυμία «YALCO HUNGARY» η οποία έχει το ίδιο αντικείμενο με την μητρική και θα δραστηριοποιηθεί τόσο στην Ουγγαρία όσο και στις όμορες γειτονικές χώρες.

 

 

Πέραν των πιο πάνω εξελίξεων στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση είναι ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών logistics με στόχο την κοστολογική και ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων προς τους πελάτες υπηρεσιών, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της Εμπορικής Δ/νσης.

Αναλυτικότερα ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η εταιρεία και κατά την τρέχουσα χρήση 2004 θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και ότι τα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα θα βελτιωθούν με ρυθμό μεγαλύτερο του 10%.

 

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 η μητρική εταιρία αναμένεται να εμφανίσει αύξηση κερδών προ φόρων της τάξης του 14%, καθώς τούτα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 3,3 εκ. ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ της χρήσης 2003 (προ της απόσβεσης ποσού 1.379 που αφορά υπεραξία θυγατρικών), ενώ οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στο επίπεδο των 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,8 εκατ. ευρώ του 2003.

 

 

Και σε ενοποιημένη βάση οι εξελίξεις ήταν εξίσου θετικές για το 2003 αφού η θυγατρική EXCEL A.E. πέρασε σε κερδοφορία κατά τη χρήση καταγράφοντας προ φόρων κέρδη 380.000 ευρώ έναντι ζημιών του 2002. Ο ενοποιημένος τζίρος κατά το 2003 ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη προ των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 3,2 εκατ. ευρώ. Για το τρέχον έτος 2004 αναμένεται σημαντική βελτίωση πωλήσεων και κερδών για την θυγατρική EXCEL A.E., ενώ για την OMNISHOP προβλέπονται αποτελέσματα σε επίπεδο breakeven.

 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μητρική εταιρία ήδη εφάρμοσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) σε ότι αφορά στην αποτίμηση των συμμετοχών της, μεταφέροντας ποσό 7,86 εκ. ευρώ σε λογαριασμό αποθεματικού, μειώνοντας ισόποσα τα ίδια κεφάλαιά της.

Άλλες ενότητες