Δελτία τύπου

11/10/2023 Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ.
ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ.
4.1 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3556/2007 και ειδικότερα της παρ.6 της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι μετά
από σχετική ενημέρωση που έλαβε, ο Σωκράτης Κωνσταντίνου, Διευθύνων
Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, προέβη στις πιο κάτω αγορές κοινών
ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου μέσω Χ.Α.Α. :

 

  • – Την 04/10/2023 αγορά 300 μετοχών στην τιμή των 0,2180 ευρώ/μετοχή
  • – Την 04/10/2023 αγορά 2.000 μετοχών στην τιμή των 0,218 ευρώ/μετοχή

 

Συνολική αξία αγοράς 2.300 μετοχών x 0,218 = 501,40€

 

Μετά τις παραπάνω αγορές ο κύριος Κωνσταντίνου Σωκράτης κατέχει 2.622.973
κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 19,88% επί
συνόλου μετοχών 13.191.620.

 

Η Διοίκηση
11/10/2023

Άλλες ενότητες