Δελτία τύπου

15/12/2010 Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.
4 του υπ’ αριθµ. 2273/2003 Κανονισµού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του
∆.Σ., προέβη την 15/12/2010 µέσω του µέλους του Χ.Α. “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σε αγορά 520 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή κτήσης 0,30 ευρώ ανά µετοχή µε
συνολική αξία συναλλαγών 161,23 ευρώ.

 

15 ∆εκεµβρίου 2010
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες