Δελτία τύπου

16/01/15 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισμού του Χ.Α

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας «Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι προχώρησε στην σύσταση κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με
έδρα την Κύπρο ,στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφεια των εργασιών της με ιδρυτικό
εταιρικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ.

 

16.01.2015
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες