Δελτία τύπου

17/01/2024 Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ.
ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ.
4.1 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3556/2007 και ειδικότερα της παρ.6 της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι μετά
από σχετική ενημέρωση που έλαβε, ο Σωκράτης Κωνσταντίνου, Διευθύνων
Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, προέβη στην πιο κάτω αγορά κοινών
ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου μέσω Χ.Α.Α.:

 

Την 12/01/2024 αγορά 3.800 μετοχών στην τιμή των 0,2000 ευρώ/μετοχή
Συνολική αξία αγοράς 3.800 μετοχών x 0,2000 = 760,00€

 

Μετά την παραπάνω αγορά ο κύριος Κωνσταντίνου Σωκράτης κατέχει 2.626.773
κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 19,91% επί
συνόλου μετοχών 13.191.620.

 

Η Διοίκηση
17/01/2024

Άλλες ενότητες