Δελτία τύπου

20/10/2005 Ανακοίνωση της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με τη συνέχιση της ειδικής διαπραγμάτευσης για ένα έτος των μετοχών της Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

 

 

Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 8.11.2005 και εφεξής θα συνεχίσει για ένα (1) έτος, υπό την ιδιότητα της ως Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο -Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως, προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την εταιρία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο -Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως, με τους εξής βασικούς όρους:

 

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο -Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως. Για την υπηρεσία αυτή η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. θα λαμβάνει από την εταιρία αμοιβή.

 

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια έως 7.11.2006.

 

 

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση με τον Δημήτριο Σ. Κωνσταντίνου, κύριο μέτοχο της ανωτέρω εισηγμένης εταιρίας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στο Χ.Π.Α.

Άλλες ενότητες