Δελτία τύπου

21/05/2007 Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση συναλλαγής

 

 

Κύριοι,

 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/347/12.07.2005 άρθρο 6 και της Εγκυκλίου αρ. 30 παρατήρηση Γ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Δημήτρης Βελλής (εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) προέβη σε πώληση μετοχών της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO στις:

 

 

15/05/2007 3.000 τεμ., συνολικής αξίας 4.834,93 Ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων και ενενήντα τριών λεπτών).

16/05/2007 5.790 τεμ., συνολικής αξίας 9.330,08 Ευρώ (εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτών).
17/05/2007 28.940 τεμ., συνολικής αξίας 45.875,63 Ευρώ (σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε και εξήντα τριών λεπτών).

Άλλες ενότητες