Δελτία τύπου

21/09/17 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι :
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Α’ εξαµήνου 2017 θα δηµοσιοποιηθούν την
29.09.2017.

 

21 Σεπτεµβρίου 2017
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες