Δελτία τύπου

22/04/2024 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «YALCO» και με Γ.Ε.ΜΗ 57202204000,σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2.1β & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης του 2023 (01/01/2023-31/12/2023), που συντάχθηκε βάση των ΔΛΠ/ΛΠΧΠ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) την 29/04/2024.

 

Η ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 09/09/2024 στην έδρα της εταιρείας και δεν θα προταθεί διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.

 

Η Διοίκηση
22 Απριλίου 2024

Άλλες ενότητες