Δελτία τύπου

22/11/19 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας

 

Η Εταιρία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 10/09/2019 μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή των 13.191.620. κοινών ανωνύμων μετοχών σε ισάριθμες 13.191.620 κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθμ. 1722580 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 21/11/2019 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

 

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/11/2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.
Από την 29/11/2019 το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 13.191.620 κοινές ονομαστικές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310-573332, κος Φυτιλής Θεόδωρος).

 

Η Διοίκηση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/11/2019

Άλλες ενότητες