Δελτία τύπου

23/06/2006 Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος και Διανομής Μερίσματος 2005

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α, γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ύψους 494.919,22 ευρώ ή 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 28η Ιουλίου 2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005.

 

 

Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 7η Αυγούστου 2006.
Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, άρθρο 39.

 

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους :

 

1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Απευθείας στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στο χειριστή τους, με την προσκόμιση στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias ΑΕ :

Της «Βεβαίωσης Δικαιούχου μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» του Συστήματος Άϋλων Τίτλων που θα προμηθευτούν από τον χειριστή τους.

Του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Του αριθμού φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ.

 

Η είσπραξη του μερίσματος για τη περίπτωση 2 θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ μέχρι την 7η Αυγούστου 2007, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Μετά την 7η Αυγούστου 2007, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας από 10:00 έως 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας :

 

1. ΑΘΗΝΑ: Ανδρέα Μεταξά 9, Κηφισιά, τηλ. 210 – 62.99.999

2. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 5ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης, Δήμος Εχεδώρου, τηλ. (2310) 573.300

 

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Άλλες ενότητες