Δελτία τύπου

23/08/2023 Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ.
ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ.
4.1 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3556/2007 και ειδικότερα της παρ.6 της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί μετά από
σχετική ενημέρωση που έλαβε, ότι ο Σωκράτης Κωνσταντίνου, Διευθύνων
Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, την 10/8/2023 προέβη σε αγορά 2.500 κοινών
ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου μέσω Χ.Α. στην τιμή των 0,2
ευρώ/μετοχή, ήτοι ποσοστό 0,00019 επί συνόλου μετοχών 13.191.620.

 


Η Διοίκηση
23/08/2023

Άλλες ενότητες