Δελτία τύπου

24/05/2024 Ανακοίνωση εκλογής νέων Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ. ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/05/2024 εξέλεξε νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

 

Παραθέτουμε απόσπασμα του πρακτικού ΔΣ_23/05/2024 και απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου_23/05/2024 στον ακόλουθο σύνδεσμο: (link)

Άλλες ενότητες