Δελτία τύπου

24/07/2023 Γνωστοποίηση Συναλλαγής Υπόχρεου Προσώπου

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αρ.
ΓΕΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ.
4.1 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3556/2007 και ειδικότερα της παρ.6 της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί μετά από
σχετική ενημέρωση που έλαβε, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της
εταιρείας προέβη, την 20/7/2023, σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών
μετά δικαιωμάτων ψήφου μέσω Χ.Α., ήτοι ποσοστό 0,00038 επί συνόλου μετοχών
13.191.620.

 

Η Διοίκηση
24/07/2023

Άλλες ενότητες