Δελτία τύπου

24/10/2006 Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Κύριοι,

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/348/19.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας ενημερώνουμε ότι στις 23/10/2006 πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου πώληση 25.000 μετοχών της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, συνολικής αξίας 23.750 (είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα) Ευρώ.

Άλλες ενότητες