Δελτία τύπου

27/03/2008 Δελτίο Τύπου

Ανανέωση Ειδικού Διαπραγματευτή

 

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.”- YALCO (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 20.3.2008 συνεδρίασης Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανανεώνεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

 

Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

 

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.” – YALCO, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτρη του Σωκράτη, κύριο μέτοχο της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Άλλες ενότητες