Δελτία τύπου

28/03/12 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και
ενοποιηµένων) χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), που συνετάχθησαν βάσει
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ θα δηµοσιευθούν στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο στις 30.03.2012.
Επίσης την ίδια ηµεροµηνία οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και
Στοιχεία χρήσης 2011 καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του ∆.Σ. θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yalco.gr)

 

2. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθεί στις 29.06.2012 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση µεταβολής
της ηµεροµηνίας θα προηγηθεί δηµοσίευση.

 

28 Μαρτίου 2012
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες