Δελτία τύπου

28/03/2011 Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.
4 του υπ’ αριθµ. 2273/2003 Κανονισµού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του
∆.Σ., προέβη την 24/03/2011 µέσω του µέλους του Χ.Α. “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σε αγορά 200 ιδίων µετοχών µε µέση αγορά κτήσης 0,31 ευρώ και 100 ιδίων
µετοχών µε µέση αγορά κτήσης 0,32 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 94 ευρώ.

 

28 Μαρτίου 2011
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες