Δελτία τύπου

28/04/17 Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισµού του Χ.Α

 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07/04/2011 οι µετοχές της
Εταιρείας Σ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από
την Παρασκευή 08/04/2011, λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών και αρνητικών αποτελεσµάτων.

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, την 23/12/2016 ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η
συµφωνία αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού µε τις χρηµατοδοτούσες τράπεζες.

 

Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας αυτής, οι ληξιπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
της Εταιρείας µετατράπηκαν σε µεσο-µακροπρόθεσµες και δεν υπάρχουν πλέον
ληξιπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις. Πέραν αυτού, και µε βάση τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς αποτιµήθηκε η παρούσα αξία των νέων οµολογιακών
δανείων, εξαιτίας του σηµαντικά χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους, και ως
αποτέλεσµα ποσό 5.794.001,90€ µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης, το οποίο θα
αποσβεσθεί ετήσια στη διάρκεια των δανείων, ενώ ποσό 1.677.826,62€ µεταφέρθηκε στην
καθαρή θέση µε την δηµιουργία «αποθεµατικού µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου».

 

28 Απριλίου 2017
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες