Δελτία τύπου

28/06/13 Δελτίο Τύπου Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα 28.06.2013

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκρότησή του σε Σώµα.

 

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO γνωστοποιεί την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και την συγκρότησή του σε σώµα ως και την ιδιότητα εκάστου νεοεκλεγέντος µέλους
σύµφωνα µε το νόµο 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 3091/2002 και ισχύει σήµερα.

 

1. ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου του Σωκράτη, ως Πρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος.
2. Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, ως Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό µέλος.
3. Σωκράτης Κωνσταντίνου του ∆ηµητρίου, ως ∆/νων Σύµβουλος και Εκτελεστικό µέλος.
4. Ιωάννης Βεζύρογλου του Αντωνίου, ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
5. Αµεντέο Οντόνι, ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.
6. Γεώργιος Μακρής του Αποστόλου ως Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος.

 

Το εκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για µία πενταετία ήτοι µέχρι την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2018, η οποία και θα εκλέξει το νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
28.06.2013

Άλλες ενότητες