Δελτία τύπου

28/06/2013 Δελτίο Τύπου Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

 

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO γνωστοποιεί τη σύσταση Επιτροπή
Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερεις φορές το χρόνο, θα έχει ως
αντικείµενο την αξιολόγηση των ευρηµάτων του ελεγκτικού έργου των οργάνων των
εποπτικών αρχών και του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου µε αναφορά και εισήγηση προς
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, µε σκοπό την επιβοήθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στο έργο του.

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα και µη
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

1. Ιωάννη Βεζύρογλου του Αντωνίου,
2. Αµεντέο Οντόνι,
3. Γεώργιος Μακρής του Αποστόλου.

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
28.06.2013

Άλλες ενότητες