Δελτία τύπου

29/08/14 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι μετοχές
της εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αρνητικών αποτελεσμάτων, με
απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία
επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχει λάβει η εταιρεία έχουν αποδώσει στη διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2014 με σημαντική μείωση της αρνητικής εξέλιξης
όπως αποτυπώνεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις.

 

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και σε
συνδυασμό με τις ενέργειες που γίνονται με τις τράπεζες ,αναμένουμε την αναχρηματοδότηση
της εταιρείας και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

29 Αυγούστου 2014
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες