Δελτία τύπου

29/08/2008 Δελτίο Τύπου

Συμπλήρωση Πρόσθετων Πληροφοριών Στην Εξαμηνιαία Έκθεση Του Δ.Σ

Η ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. -YALCO, γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.6.2008, με την παράθεση πρόσθετων πληροφοριών στην παράγραφο IV που αφορά Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μέρων στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Δ.Σ. και την έκδοση νέας έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενό της από την προηγούμενη έκθεση.

Οι παραπάνω προσθήκες καμία απολύτως μεταβολή δεν επιφέρουν στα ήδη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας.

Η νέα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.6.2008, έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας, www.yalco.gr.

Άλλες ενότητες