Δελτία τύπου

29/09/2023 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «YALCO»
και με Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι η εξαμηνιαία
Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης του 2023 (01/01/2023-30/6/2023),
που συντάχθηκε βάση των ΔΛΠ/ΛΠΧΠ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και
στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) στις 02/10/2023.

 

Η Διοίκηση
29 Σεπτεμβρίου 2023

Άλλες ενότητες