Δελτία τύπου

29/11/2006 Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Κύριοι,

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 3/348/19.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας ενημερώνουμε ότι στις 27/11/2006 πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη Βελλή (μέλος του Δ.Σ.) πώληση 45.000 μετοχών της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, συνολικής αξίας 60.499,92 Euro (εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών).

Άλλες ενότητες