Δελτία τύπου

30/05/2008 Δελτίο Τύπου

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 15η Μαΐου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Άλλες ενότητες