Δελτία τύπου

31/08/16 Ανακοίνωση

ANAKOIΝΩΣΗ

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ.∆.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – ΥΑLCO γνωστοποιεί την συµµετοχή της κατά 60%
στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα ψήφου στη νεο-ιδρυθείσα εταιρεία
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε – HORECALAND., το µετοχικό
κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ.

 

Η Σ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε -YALCO., εκτιµώντας τις προοπτικές του
τουριστικού κλάδου της Ρόδου και ευρύτερα των ∆ωδεκανήσων, ενισχύει µε τον
τρόπο αυτό την παρουσία της και διευρύνει τις δραστηριότητές της, προσφέροντας
ότι χρειάζεται ο επαγγελµατίας σε µία ευρύτατη γκάµα προϊόντων, µε την αξιοπιστία
των σηµαντικότερων διεθνών εργοστασίων.

 

31.08.2016
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες